https://youtu.be/jPG6KMLqmPk

Завершено роботу над проектом Меморандуму про співпрацю

В рамках І Об’єднавчого форуму правників, підприємців, науковців та медіа, що відбудеться 7 грудня в Мукачево, планується до підписання наступний текст Меморандуму.

МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ
ТА ГЕНЕРАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО
(проект)

7 грудня 2019 року м. Мукачево
Асоціація захисту прав правників,
Рада адвокатів Закарпатської області,
Мукачівська міськрайонна спілка підприємців
Закарпатська організація Національної спілки журналістів України
Юридичний факультет Ужгородського національного університету України
ТОВ «Редакція газети «Закон і Бізнес»
Асоціація судових репортерів України

що надалі разом іменуються «Сторони», на основі взаємних інтересів у напрямку розвитку партнерських відносин в галузі права, підприємництва, податків та фінансів, медійної діяльності та розвитку науки на регіональному та національному рівнях,

зголосившись на ініціативу Мукачівської міськрайонної спілки підприємців провести І Об’єднавчий форум правників, підприємців, науковців та медіа,

з метою досягнення високого рівня розвитку громадянського суспільства на основі прозорості, підзвітності та доброчесності усіх політично-суспільних інститутів, в тому числі органів центральної влади та місцевого самоврядування,

задля розвитку унікальних практик співпраці на юридичному, інформаційному та бізнесовому рівнях,

імплементуючи досягнення та функціональний розвиток кожної із Сторін як в локальних масштабах на території конкретних місцевих громад (Мукачівський район, Закарпатська область), так і в межах усієї території України,

зважаючи на значимість ролі принципу Верховенства права у повсякденному житті Української держави, належному дотриманні законності в економічному та політичному житті країни,

в рамках впровадження європейських традицій та демократичних цінностей,

намагаючись реалізувати якомога широкий горизонт державно-приватного партнерства у всіх сферах суспільства та галузях підприємницької діяльності,

розуміючи високу місію та важливу роль незалежних медіа,

керуючись положеннями чинного законодавства та Конституцією України,

укладають цей Меморандум про співпрацю та генеральне партнерство

(далі – Меморандум) з урахуванням наступного:

Стаття 1. Мета співпраці
1. Метою Меморандуму є довгострокова та взаємовигідна співпраця та координація діяльності в межах чинного законодавства України шляхом налагодження інформаційної, експертної та аналітично-консультативної підтримки між Сторонами, участі у взаємовигідних практичних проектах та програмах, а також впровадження спільних громадських ініціатив.

Стаття 2. Статус партнерства
1. Меморандум є документом, на підставі якого Сторони мають здійснювати координацію своїх дій для досягнення мети, встановленої цим Меморандумом.
2. Після підписання цього Меморандуму Сторони іменуються Генеральними партнерами.

Стаття 3. Напрями діяльності
1. Досягнення поставленої мети у діяльності Сторін здійснюється шляхом:
• обміну інформацією про плани діяльності, проекти і програми, що розроблені та / або реалізуються на відповідній території, заходи, які необхідно провести, з метою утворення єдиного інформаційного поля;
• сприяння у проведенні інформаційної та рекламних кампаній Сторін за окремими напрямами своєї діяльності;
• розміщення логотипів на офіційних сайтах Сторін, на сайтах окремих заходів та подій;
• інформаційного забезпечення та висвітлення у засобах масової інформації, мережі Інтернет та на інших загальнодоступних інформаційних ресурсах спільної та окремої діяльності Сторін;
• реалізації заходів, що стимулюватимуть інтерес громадян України до спільної та окремої діяльності Сторін;
• взаємодії з політичними партіями, громадськими і профспілковими організаціями, об’єднаннями місцевого самоврядування в питаннях захисту прав та інтересів Сторін, їх членів, учасників, офіційних і посадових осіб та фахівців;
• спільного просування ініціатив щодо змін законодавства, реалізації відповідних проектів та програм розвитку з питань юридичної, наукової, медійної, торгової та промислової діяльності;
• забезпечення обміну досвідом між Сторонами щодо практичного вирішення проблем їх діяльності і розвитку, надання методичної і практичної допомоги та консультацій.

Стаття 4. Умови співпраці
1. Сторони будуть докладати всіх можливих зусиль для подальшого розвитку взаємовигідного співробітництва та забезпечення залучення до нього широкого кола учасників на регіональному та місцевих рівнях, в тому числі за кордоном.
2. Реалізація завдань, визначених цим Меморандумом, провадиться у відповідності до законодавства України та Статутних документів Сторін за спільною згодою шляхом укладання додаткових Угод до Меморандуму.
3. Для успішного виконання умов Меморандуму Сторони зобов’язуються:
• належним чином виконувати умови цього Меморандуму, додаткових Угод до Меморандуму;
• забезпечувати одна одну належними умовами доступу для обміну наявною у них інформацією, експертними та рекламними матеріалами та нормативно-правовими актами, проектами, необхідними для реалізації цього Меморандуму;
• надавати одна одній організаційну допомогу та підтримку;
• діяти на засадах взаємного сприяння у досягненні кожною Стороною власних цілей відповідно до своїх Статутних завдань;
• будувати свої взаємовідносини на підставі рівності, чесного партнерства та захисту інтересів один одного;
• суворо зберігати заздалегідь обумовлені елементи конфіденційності співробітництва за цим Меморандумом та одержану на підставі нього інформацію, вживати всіх заходів для запобігання можливого розголошення такої інформації.

Стаття. 5 Відповідальність сторін
1. За невиконання або неналежне виконання умов та обов’язків за цим Меморандумом Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.
2. У випадку будь-якого порушення однією зі Сторін положень цього Меморандуму, що призвели до втрат (збитків) іншої Сторони, винна Сторона відшкодовує в повному обсязі всі документально підтверджені збитки, спричинені таким порушенням.
3. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Меморандумом, якщо таке невиконання було наслідком обставин непереборної сили. При настанні таких обставин терміни виконання відповідних зобов’язань подовжуються на період їх дії.
4. Кожна із Сторін цього Меморандуму призначає відповідальну особу за здійснення співробітництва між Сторонами.
5. Усі суперечки між Сторонами, що стосуються виконання та тлумачення цього Меморандуму, регулюються шляхом проведення прямих переговорів між уповноваженими особами Сторін, а в разі неможливості досягнення згоди — у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Стаття 6. Узгодження діяльності
1. Ризики, пов’язані із здійсненням власної господарської або / та підприємницької діяльності під час виконання цього Меморандуму, Сторони несуть кожна самостійно.
2. Сторони будуть проводити постійні консультації для обговорення узгоджених дій, спрямованих на покращення якості співпраці. У ході консультацій також можуть розглядатися поточні та перспективні питання взаємодії Сторін.
3. У разі необхідності Сторони будуть проводити спеціальні консультації, місце, строки проведення, а також порядок денний будуть узгоджуватися додатково.

Стаття 7. Строк дії Меморандуму
1. Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання Сторонами і діє 3 (три) роки. Після завершення дії Меморандуму Сторони мають проаналізувати результати співпраці та можуть пролонгувати дію Меморандуму на такий само або інший строк.
2. Зміни та доповнення до положень цього Меморандуму можуть бути внесені за взаємним погодженням Сторін та повинні бути оформлені письмовим протоколом.
3. Кожна зі Сторін має право розірвати Меморандум попередньо (за один календарний місяць) письмово повідомивши іншу Сторону про відповідні наміри. Всі розпочаті роботи, пов’язані з реалізацією спільних проектів, зупиняються з моменту офіційного припинення дії Меморандуму.
4. Цей Меморандум складено в двох автентичних примірниках українською мовою, кожній із Сторін Меморандуму надається один автентичний примірник.

Стаття 8. Реквізити сторін та підписи уповноважених представників

1. Асоціація захисту прав правників _______________________
03039, м. Київ, Голосіївський район,
вул. Псковська, буд. 6, кв. 1
2. Рада адвокатів Закарпатської області _______________________
88000, м. Ужгород, вул. Фединця, 14
3. Мукачівська міськрайонна спілка підприємців
89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве, _______________________
вул. Космонавта Беляєва, буд. 9, кв 10
4. Закарпатська обласна організація
Національної спілки журналістів України _______________________
88000, м. Ужгород, вул. Руська, буд. 5, каб. 9
5. Юридичний факультет
Ужгородського національного університету України _______________________
88000, м. Ужгород, вул. Капітульна, 26
6. ТОВ «Редакція газети «Закон і Бізнес»
01021, м. Київ, Печерський район, _______________________
Кловський узвіз, буд. 9/2, кв. 69
7. Асоціація судових репортерів України
01042, м. Київ, Печерський район, _______________________
бул. М.Приймаченко, буд. 1/27, офіс 409/1